prázdný
0 Kč s DPH
Kategorie

VECEREK.cz » Reklamační řád

Reklamační podmínky

Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Bližší podmínky odpovědnosti za vady v tomto případě stanoví občanský zákoník a tyto obchodní podmínky. Prodávající odpovídá za vady zboží také osobě, která uzavírá kupní smlouvu jako podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti (nakupuje na IČ, příp. DIČ). V takovém případě se odpovědnost za vady řídí obchodním zákoníkem, nestanoví-li tyto obchodní podmínky něco jiného.

1.1 Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užitím nebo nesprávným zacházením. Záruční doba činí, a to pro spotřebitele i podnikatele bez rozdílu  - 60 měsíců na mechanické díly a  24 měsíců na elektroniku. Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícím. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně věci, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

1.2 Kupující se zavazuje překontrolovat stav zásilky ihned při převzetí od přepravní společnosti (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabic) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí zjevně neúplné nebo poškozené zásilky. Uplatnění důvodu odmítnutí si kupující nechá potvrdit přepravní společností. Případné poškození nebo nekompletnost zásilky, která byla způsobena vinou přepravní společnosti, řeší kupující přímo s touto přepravní společností, nikoliv s prodávajícím. Kupující se zavazuje informovat o těchto případech bezodkladně prodávajícího a prodávající se po obdržení této zprávy zavazuje poskytnout kupujícímu nutnou součinnost. Pokud kupující převezme od přepravce zásilku zjevně poškozenou nebo nekompletní a stvrdí svým podpisem řádné předání, není možno reklamaci na poškození zboží nebo zjevnou nekompletnost dodatečně uplatnit a toto poškození (nekompletnost) nebude považováno za rozpor s kupní smlouvou. Uvedená pravidla se obdobně použijí v případě, že kupující přebírá zboží přímo od prodávajícího.

1.3 Pokud je to s ohledem na zvolenou variantu přepravy možné, je kupující povinen již při převzetí zkontrolovat i stav dodaného zboží a upozornit prodávajícího do 2 (dvou) dnů na veškeré zjevné vady, které mohl při této prohlídce zjistit, a tyto vady současně uvést v potvrzení o převzetí zboží. Potvrdí-li kupující po této prohlídce převzetí zboží bez výhrad, nemůže již v budoucnu takové zjevné vady úspěšně reklamovat.

1.4 Pokud není možné s ohledem na zvolenou variantu přepravy provést prohlídku před převzetím zboží, je kupující povinen dodané zboží prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu po převzetí, nejpozději do 12 hodin od převzetí. V případě zjištěných závad je kupující povinen informovat prodávajícího o těchto závadách písemně nebo elektronickou poštou, a to nejpozději do 2 (dvou) dnů od převzetí zboží. Neučiní-li tak, odpovídá prodávajícímu za vzniklou škodu a má se za to, že zboží bylo v době předání bez zjevných vad.

1.5 Vyjde-li najevo vada, za kterou prodávající odpovídá, později než při předání zboží a první kontrole, je kupující povinen oznámit prodávajícímu vady bez zbytečného odkladu poté, co se rozpor s kupní smlouvou stal zřejmým.

1.6 V oznámeních podle odst. 1.3 až 1.5 musí kupující uvést přesný popis vady. Povinností prodávajícího je vyjádřit se k reklamaci nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od jejího obdržení a sdělit kupujícímu další postup reklamačního řízení. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů.

1.7 Spotřebitel uplatňuje práva z odpovědnosti za vady u prodávajícího - tj. Tomáš Večerek , 747 28 Služovice 43

1.8 Kupující může po předchozí dohodě s prodávajícím nebo na výzvu prodávajícího vadné zboží zaslat odsouhlasenou přepravní službou na adresu sídla prodávajícího. Pravidla zpětné přepravy zboží upravuje čl. II.

1.9 Pokud se reklamace uplatněná kupujícím ukáže jako nedůvodná, musí kupující uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s reklamačním řízením.

1.10 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

II. Zpětná přeprava zboží


2.1 Pokud kupující předává zboží ke zpětné přepravě (např. při reklamaci nebo po odstoupení od kupní smlouvy), je povinen zboží zabalit vlastním nákladem na cestu tak, aby během přepravy na zboží v důsledku vadného obalu nevznikla škoda. Neučiní-li tak, odpovídá v plném rozsahu za škodu vzniklou v důsledku vadného balení. Kupujícímu je proto doporučeno, aby kupující použil pro zpětnou přepravu původní obal. Obal, ve kterém je zboží zasílané k reklamaci, musí kupující viditelně podle povahy věci označit buď nápisem “REKLAMACE” nebo „ODSTOUPENÍ“ a musí k němu připojit podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.).

2.2 Kupující zasílá zboží zpět na své náklady. Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího, nemusí prodávající převzít. Zboží odmítnuté prodávajícím z tohoto důvodu se nepovažuje za vrácené.

2.3 V případě, že kupující má v rámci reklamace nebo uplatnění vad zboží právo na opravu, výměnu věci nebo slevu z ceny, může předat zboží ke zpětné přepravě jen se souhlasem prodávajícího nebo na výslovný pokyn prodávajícího.

2.4 Kupující je povinen ke zpětné přepravě předat vše, co se zbožím obdržel, včetně dokladů a průvodní dokumentace, pokud byla dodána v listinné podobě. Kupující je oprávněn ponechat si pouze právní a účetní doklady o koupi. K vracenému zboží však musí přiložit z důvodu správné identifikace kopie těchto dokladů.

2.5 Kupující nese nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží předaného ke zpětné přepravě až do okamžiku, kdy zboží převezme prodávající. To platí i pro zboží, které kupující dosud nepředal ke zpětné přepravě, ale kde vlastnické právo kupujícího zaniklo v důsledku odstoupení od smlouvy. Po dobu od odstoupení do doby předání věci prvnímu přepravci musí kupující o zboží pečovat tak, aby na něm nevznikla škoda.

FajnySHOP.cz

Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.
Copyright © 2004-2023 | Created by FajnyWEB.cz | Powered by FajnySHOP